2.2 Inicjowanie projektu

Inicjacja projektu jest to oficjalne rozpoczęcie projektu. Bodźcem do rozpoczęcia projektu jest zidentyfikowanie niezaspokojonej potrzeby biznesowej. Celem projektu jest zaspokojenie tej potrzeby. Cel projektu można również zdefiniować jako wizja organizacji po zakończeniu projektu. Aby móc ocenić, jakie działania należy podjąć, aby ziścił się obraz przyszłej organizacji, powinno się przeprowadzić analizę stanu obecnego i ją udokumentować. Różnica między stanem obecnym a pożądanym stanowi o działaniach w projekcie. Wizja pomyślnej realizacji celu projektu i związane z tym korzyści biznesowe są uzasadnieniem dla poniesienia nakładów finansowych, zaangażowania zasobów i podjęcia ryzyka.

W związku z tym, że precyzyjne określenie głównych celów projektu jest bardzo ważne, należy je umiejętnie sformułować. Pomocną w tym zadaniu może być metoda SMART (ang. mądry). Nazwa tej metody jest to akronim, który tworzą pierwsze litery angielskich nazw pięciu cech dobrze sformułowanego celu. Według metody SMART cel powinien być: [1 s.33]

Generalnie można przyjąć, że celem projektu będzie w podejściu najbardziej ogólnym zmniejszenie kosztów, zwiększenie zysków lub polepszenie usługi.

Poza określeniem głównych celów, zadaniem kierownika na tym etapie projektu jest zebranie wymagań nizbędnych do rozpoczęcia kolejnego etapu tj. przygotowania planu realizacji projektu. Identyfikacja wymagań projekowych odbywa się przy udziale kluczowych interesariuszy. Interesariusze są to osoby lub grupy osób, które mają wpływ na projekt, a projekt na nich. Aby wyróżnić interesariuszy kluczowych taki, których wpływ na projekt jest największy, warto stworzyć mapę interesariuszy projektu w ogóle. Interesariuszami projektu mogą być: [1 s.24-25]

W ramach etapu inicjacji projektu poza wymienionymi już działaniami należy przede wszystkim wyróżnić czynności mające na celu opracowanie karty projektu.

Karta projektu formalizuje zgromadzone do tej pory informacje jak cel, interesariusze i wymagania projektu. Ponadto jest oficjalnym potwierdzeniem dla realizacji projektu.

Karta projektu powinna uwzględniać elementy dostosowane do procedury zarządzania projektami w danej organizacji. Można jednak wyróżnić typowe elementy, które znajdują się w większości kart projektu niezależnie od procedur czy typu organizacji. Są to: [1 s. 38-39]

Nietrudno zauważyć, że większość pól karty projektu na tym etapie opatrzona jest określeniem „ogólny/ogólne”. Na tak wczesnym etapie projektu, nie ma możliwości oszacowania jego dokładnych parametrów, a te zgrubne szacunki pozwalaja mimo to zorientować się w skali przedsięwzięcia. Karta projektu wraz z postępem prac będzie uzupełniania, a informacje w niej zawarte będą precyzyjniejsze.

Rys. 2.2.1 Przykładowy schemat karty projektu strona

Przykładowy schemat karty projektu strona
Źródło: Opracowanie własne

[1] Philips J.: Zarządzanie projektami IT. Gliwice. Helion. 2011.
[2] Duncan W.R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. U.S.A. Project Management Institute. 1996.