2.1 Etapy zarządzania projektami i relacje pomiędzy nimi

Przyjęło się wyróżniać następujące etapy zarządzania projektem:

  1. inicjowanie,
  2. planowanie,
  3. realizacja,
  4. kontrola i monitorowanie,
  5. zamykanie.

Powyższe etapy są niezależne od rodzaju projektu. Poniżej przedstawiono relacje zachodzące pomiędzy etapami.

Rys. 2.1.1 Relacje między etapami projektu

Relacje między etapami projektu
Źródło: Duncan W.R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. U.S.A. Project Management Institute. 1996. S. 28.

Poza etapami projektu warto wyróżnić obszary wiedzy, które związane są z zarządzaniem projektami. Te obszary również są niezależne od rodzaju projektu. Za PMI przyjmując wyróżnia się następujące obszary wiedzy:

Tab. 2.1.1 Relacja obszarów wiedzy zarządzania projektami do etapów projektu

Etap Obszar wiedzy Inicjacjowanie Planowanie Realizacja Kontrola i monitorowanie Zamykanie

Integracja

X X X X X
Zakres X X
Czas X X
Koszt X X
Jakość X X X
Ludzie X X X
Komunikacja X X X
Ryzyko X X
Zamówienia X X X X

Źródło: Wysocki R.K.: Effective Project Management: Traditional. Agile, Extreme. Indianapolis. 2009. Wiley Publishing Inc. s. 31.

Powyższe obszary wiedzy są istotne na co najmniej jednym etapie projektu, ale przeważnie dotyczą dwóch lub trzech. Macierz powiązań pomiędzy etapami projektu a obszarami wiedzy została przedstawiona w tabeli 2.1.1.

W kolejnych rozdziałach opisujących poszczególne etapy projektu zostały omówione wszystkie powyższe obszary wiedzy. Pomimo że obszary wiedzy przenikają przez kilka etapów projektu, każdy z nich został opisany przy okazji tylko jednego etapu tego, który wydaje się być najbardziej istotny z punktu widzenia danego obszaru.